VEDTÆGTER

for

FOTOGRUPPE 68

 

-- xXx --

 

Stiftet 11. marts 1968

 

§ 1.

 

Klubbens navn er: FOTOGRUPPE 68. Dens hjemsted er Brøndbyerne.

 

Formål:

 

§ 2.

 

Klubbens formål er at vedligeholde og fremme interessen og kendskabet til foto.

 

§ 3.

 

Disse formål søges fremmet ved:

 

 1. Afholdelse af møder med foredrag om praktiske, belærende og oplysende emner om foto.
 2. Udveksling af meninger og erfaringer i form af diskussionsaftener.
 3. Oprettelse af et fototek og et bibliotek til brug for medlemmerne efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
 4. Erhvervelse eller leje af passende lokale til brug for klubbens møder og eventuelt som arbejdslokale for klubbens medlemmer.
 5. Anskaffelse af specielle apparater, som ikke let lader sig anskaffe af den enkelte amatør.
 6. Oprettelse af studiekredse, hvis opgave det er at foretage fotoeksperimenter og derefter stille de opnåede erfaringer og resultater til medlemmernes rådighed.

 

§ 4.

 

Klubben består af aktive medlemmer.

Som medlem kan optages enhver fotointeresseret, der vil deltage i arbejdet for klubbens formål.

Enhver optagelsesbegæring behandles af bestyrelsen, og hvis begæringen godkendes, modtager ansøgeren meddelelse herom.

Optagelsen finder sted, så snart kontingentet og indskud er betalt.

 

§ 5.

 

Udmeldelse skal ske til bestyrelsen.

 

§ 6.

 

Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen, der straks giver den ekskluderede meddelelse herom, indeholdende nærmere motivering for eksklusionen.

Den ekskluderede har, når han senest 14 dage efter modtagelsen af sådan meddelelse fremsætter begæring herom til bestyrelsen, krav på, at spørgsmålet om eksklusion forelægges den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling til endelig godkendelse eller forkastelse.

Såfremt et medlem, efter 3 måneders restance og en rykker, ikke betaler sin fulde restance, kan bestyrelsen slette vedkommende som medlem uden yderligere varsel.

 

§ 7.

 

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling kvartalsvis. Medlemmer betaler kr. 10,- i indskud. For genindtræden indenfor et år efter udtræden af klubben kræves intet nyt indskud, men en evt. restance betales.

 

§ 8.

 

Medlemmerne har ret til at benytte de klubben tilhørende samlinger, fototek og bibliotek samt tekniske indretninger og hjælpemidler efter nærmere bestemmelse af klubbens bestyrelse.

 

§ 9.

 

Generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af maj måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis formanden eller bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller anmodning herom fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen fra mindst 25 % af medlemmerne med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet. En sådan anmodning skal da af bestyrelsen fremmes uden unødig ophold. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden. I særlig påtrængende tilfælde kan bestyrelsen forkorte indkaldelsesvarslet for en ekstraordinær generalforsamling til 5 dage.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling må skriftligt indsendes til formanden for bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 10.

 

Dagsorden skal indeholde:

 

 1. Formandens beretning.
 2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 3. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 4. Valg af revisorer.
 5. Eventuelt.

 

§ 11.

 

Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og er stemmeberettiget 3 måneder efter optagelsen i klubben.

 

§ 12.

 

Generalforsamlingen vælger ved stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.

 

§ 13.

 

Generalforsamlingen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed, dog fordres der til lovændringer og eksklusion af medlemmer, at mindst 1/3 af medlemmerne er mødt, og at mindst 2/3 af de mødte stemmer for pågældende forslag. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes inden 14 dage til en ny generalforsamling, hvor nævnte forslag afgøres med 2/3 majoritet uden hensyn til de fremmødtes antal. Til vedtagelse om opløsning af klubben kræves, at 4/5 af klubbens medlemmer stemmer herfor.

 

§ 14.

 

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i generalforsamlingsprotokollen, som underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 15.

 

Bestyrelsen.

 

Klubbens ledelse består af en bestyrelse på fra 5 – 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet formanden vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv. Kasserer- og sekretærhvervet  kan ikke forenes.

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år – de øvrige bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Der vælges 2 revisorer. Genvalg kan i alle tilfælde finde sted.

 

§ 16.

 

Klubben tegnes af formand/næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem. Klubben hæfter for alle sine forpligtigelser med sin formue. De enkelte medlemmer er uden noget som helst personligt ansvar for klubbens gæld.

 

§ 17.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og holder møde, så ofte enten formanden alene eller 2 bestyrelsesmedlemmer anser det fornødent. Bestyrelsen har dog pligt til at afholde ét møde forud for den ordinære generalforsamling og ét umiddelbart efter denne for at konstituere sig og tilrettelægge bestyrelsens arbejde for klubben for det kommende år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden er tilstede. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

Bestyrelsen kan til varetagelse af særlige opgaver nedsætte et udvalg og kan disponere over klubbens midler til støtte for klubbens arbejde og interesse.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede, navnlig vedrørende trufne beslutninger, fører sekretæren en protokol, som medunderskrives af formanden.

 

§ 18.

 

Klubben midler, regnskabet og revision.

 

Kassereren indkasserer alle klubbens indtægter og udbetaler de af bestyrelsen anviste regninger.

Kassereren fører en kassebog, et medlemskartotek og et kartotek over klubbens ejendele. Kassereren drager omsorg for at, at klubbens midler anbringes i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning.

Ved udløbet af hvert regnskabsår, der løber fra den 1. april til 31. marts, opgør kassereren årsregnskabet, der underskrevet af kassereren tilstilles revisor i god tid inden generalforsamlingen.

 

§ 19.

 

Bestyrelsen drager omsorg for, at klubben afholder ordinære møder mindst 1 gang pr. måned i tiden 1. september til 1. juni og for at der til disse møder lægges et afvekslende og lærerigt program i overensstemmelse med foreningens formålsparagraffer.

 

§ 20.

 

De af generalforsamlingen valgte revisorer må ikke være medlem af bestyrelsen og behøver ikke at være medlem af klubben.

 

§ 21.

 

I tilfælde af klubbens opløsning skal de midler, der efter likvidationen måtte være i overskud, bortskænkes efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling 11. marts 1968.

 

Senest revideret på generalforsamlingen maj 1987. NPH